Peygamber Efendimizin Evlilikleri

İslam Peygamberi Hz. Muhammed fazla sayıda evlilik yapmıştır. Evliliklerinde; dinî , siyasi, eğitim-öğretim ve sosyal alanlarla ilgili konular etken olmuştur. Değişik kaynaklara göre evliliklerinin farklı sayıda olduğu rivâyet edilmekte ve bunlara göre Muhammed’in yaptığı evliliklerin sayısı: 9, 11, 12, ya da 13 ‘tür. Bunlardan 5 i bazı önemli kabilelerle akrabalık bağı kurmak içindir.

Evlilik yaptığı eşlerinden:

Kureyşli olanlar:

Hatice bint Hüveylid:Muhammed, Mekkeli zengin bir kadın olan Hatice’nin üzerinde iyi bir izlenim bıraktı ve Hatice’nin evlenme teklifini kabul ederek onunla evlendi. Evlendiklerinde Muhammed’in 25, Hatice’nin ise 40 yaşlarında olduğu ifade edilir.Hatice ölünceye kadar başka eş almadı. Muhammed’in Hatice’den, 2 oğlan ve 4 kız olmak üzere 6 çocuğu olmuştur. Hatice vefat ettikten 2,5 yıl sonra, 53 yaşından sonra Polijinik evlilikler yapmıştır.

Sevde bint-i Zem’a: Hatice’nin ölümünden sonra, Havla bint Hakim’in tavsiyesiyle evlendiği dul ve yaşlı bir kadındı.
Aişe bint-i Ebu Bekir:Kısa bir süre sonra da genç bir kız olan Aişe bint Ebu Bekir ile sözlenmiştir. Aişe ile sözlendikten 3 yıl sonra yani hicretten sonra evlenmiştir. Aişe, Muhammed’in önceden evlilik yapmamış tek eşidir.Hafsa bint-i Ömer : Medine’ye hicretten sonra Muhammed, savaşlarda ölen Müslümanların dulları ile evlilikler yapmıştır. Bu durumda olan 3 kadından biri de (Uhud’da ölen Huneys b.Huzafe’nin dulu Hafsa bint Ömer bin Hattab,

Ümmü Habibe Remle bint-i Ebî Süfyan: Kureyş lideri Ebu Süfyan’ın kızıdır.,
Hind bint-i Ebî Ümeyye Uhud’da ölen Abdullah bin Abdilesed’in duludur.
Kureyş dışındaki Araplardan olanlar:

Zeynep bint-i Cahş :Evlatlığı olan Zeyd’in ayrıldığı hanımı ve halasının kızıdır.
Meymûne bint-i Haris :Âmir b. Sa’sa’a kabilesindendir.
Zeynep bint-i Huzeyme :Bedir’de ölen Ubeyde b. el-Haris’in duludur.,
Cüveyriye bint-i Haris  :Mustalik oğullarının reisi el-Haris’in kızıdır.,

Arap olmayanlar:

Safiyye bint-i Huyey :Medine Yahudilerinden Nadir Oğulları kabilesi reisi Huyey b. Ahtab’ın kızıdır.
Mâriye el-Kıbtiyye : Mısır Mukavkısı’nın hediyesi olarak gelmiş ve Medine’de İslam Peygamberinin tebliği üzerine İslamı kabul etmiş müslüman ve daha sonra Peygamber ile nikâhlanıp, evlenmiş bir yıl sonra da Muhammed’in erkek çocuklarından İbrahim ‘i dünyaya getirmiştir.
Reyhâne bint-i Zeyd :Benî Kurayza Gazvesi’nde esir düşmüş, sonradan Müslüman olmuştur.İslam Peygamberi Muhammed ile evliliği Müslümanlığı kabul etmesinden sonradır.

Peygamber Efendimizin Sıfatları

İsmet:

Peygamberlerin her türlü gizli, açık günahlardan ve bu günahlara delâlet edecek hareketlerden uzak olmalarıdır.

Emanet:

Peygamberlerin her bakimdan emin olup, kutsi, ilâhî vazifeleri hususunda ve diger işlerinde en dogru yolda bulunmalarıdır.

Sıdk:

Peygamberlerin her hususta yani gerek dinî hükümleri teblig ve gerek diger emirleri haber verme hususunda dogru sözlü olmalarıdır.

Fetânet:

Peygamberlerin fâtın, uyanık görüş ve zekâ kuvvetlerine sahip olmalarıdır.

Şeriatı tebliğ:

Peygamberlerin Allah tarafından bildirilen şeyleri ümmetlerine tamamen tebliğ etmeleridir.

Adaletli olmak:

Peygamberler her türlü işlerinde haktan ve adaletten ayrılmazlar Hiçbir kimseye haksızlık yapmamışlardır.

Bilindiği gibi, tüm peygamberlerde bu sıfatlar mevcuttur.

Ancak bizim peygamberimizin diğer peygamberlerden ayrı beş vasfı daha vardır:

-Bütün peygamberlerden efdaldir.(Üstündür)

-Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir.

-Peygamberler silsilesinin son halkası (Hatemü’l- embiya) yani son peygamberdir.

Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.

-Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

-Şeriati kıyamete kadar devam edecektir.

Peygamber Efendimizin Hikayeleri

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in iki torunu vardı: İsimleri Hasan ve Hüseyin’di. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) onları çok severdi. Onlarla oyunlar oynardı. Torunları da onu çok severlerdi. Dedeleriyle birlikte oyunlar oynamayı çok severlerdi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), onları sırtına bindirir,

- Çocuklar, deveniz çok güzel, sizler de çok güzelsiniz, diyerek gezdirirdi.

Hasan ve Hüseyin, dedelerini o kadar çok severlerdi ki o namazdayken bile onunla oyun oynamaya devam ederlerdi. Secdeye gittiğinde sırtına çıkarlardı.

Onlar kendiliklerinden ininceye kadar Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) secdeden kalkmazdı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ayağa kalktığında Hasan gelir, sevgili dedesinin bacaklarının arasından geçmek isterdi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’de rahatça geçmesi için ayaklarını yana doğru açardı. Böylece Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) namazdayken bile torunlarıyla oyun oynamaya devam ederdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnan vasıtasıyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayanmaktadır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplar’ına İsmail’iler veya Adnan’iler gibi isimler de verilmektedir (Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu Güney Arabistan olan Kahtaniler’dir). Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Adnan’a kadar soy kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Hâşim b. Abdümenaf b. Kusay b. Kilab b. Mürre b. Ka‘b b. Lüey b. Galib b. Fihr (Kureyş) b. Malik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan. Bu tabloya göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), Araplar’ın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnanîler kolundan, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesine mensup Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur.

Peygamber Efendimizin Soyundan Gelenlerden Hazreti Hasan soyundan gelenlere şerif, Hz. Hüseyin soyundan gelenlere seyyid denmektedir.

Peygamber Efendimizin Aile Fertleri

Hz. Muhammed’in dedesi: Abdülmuttalib
Hz. Muhammed’in babaannesi: Fatıma
Hz. Muhammed’in anneannesi: Berre
Hz. Muhammed’in süt annesi: Halime
Hz. Muhammed’in halaları altı tanedir.

İsimleri; Beyzâ, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme’dir.

Bunlardan Atike, Safiyye ve Erva iman etmiştir.

Hz. Muhammed’in 10 amcası bulunduğu, babasıyla beraber 11 erkek kardeş olduğu belirtilir.

Haris
Zübeyr
Ebu Talib
Ebu Leheb
Kusem
Dırar
Mukavvim
Hacl
Hz. Hamza
Hz. Abbas

Hz. Muhammed’in teyzeleri: Ferîda ve Fahita’dır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.
Hz. Muhammed’in damatları: Hz. Osman ve Hz. Ali
Hz. Muhammed’in annesi: Âmine
Hz. Muhammed’in babası: Abdullah b. Abdülmuttalib
Hz. Muhammed’in karısı: Hz. Hatice
Hz. Muhammed’in Hz. Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla; Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu.

 

Peygamber Efendimizin Kronolojik Hayatı

570

-Doğumundan 7 ay önce babası Abdullah’ın Suriye dönüşü vefatı.

571

-Hz. Muhammed’in(S.A.V) doğumu.
-Arabistan’ın Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
-12 Rebiülevvel-53(20 Nisan pazartesi).
-Kısa bir süre sonra süt annesi Halime’ye verilerek çöl kenarında yaşayan hevazin kabilesinin yurduna göderilmesi.

575

-Süt annesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Amine Hatun’a teslim edilmesi(4 yaşında iken).

577

-Annesiyle birlikte babasının kabrini ziyaret için Medine’ye gitmesi.
-Medine dönüşü annesi Amine’nin Ebva da vefatı.
-Ümmü Eymen tarafında Mekke’ye getirilerek dedesi Abdulmuttalib’e teslim edilmesi(6 yaşındayken).

579

-Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ve amcası Ebu Talib’e emanet edilmesi(8 yaşındayken)

583

-Amcası Ebu Talib ile birlikte Suriye’nin Busra şehrine seyahat’i(12 yaşındayken)

591

-Ficar Savaşı’na katılması.
-Hılfu’l-Fudul(Haksızlıklara mücadele için yapılan yeminleşme) antlaşmasına katılması(20 yaşındayken)

595

-Hz. Hatice ile ticari ortaklığı.
-Hz. Hatice’ye ait ticaret kervanını Busra şehrine götürmesi.
-Hz. Hatice annemiz ile evlenmesi.
-Hz. Hatice’den 2’si erkek 4’ü kız 6 çocuğu olmuştur.(Kasım,Abdullah,Rukiye,
Ümmü Gülsüm,Zeynep,Fatıma).(25 yaşında iken)

605

-Kureyş’in Kabe’yi tamiri.
-Hacerü’l Esved’in yerine konulmasında,o yıllarda Muhammedü’l-Emin olarak tanınan Peygamber Efendimiz(S.A.V)hakemlik yapması.(35 yaşında iken).
610

-Hira mağarasın da ilk vahye muhatap olması(Alak suresinin ilk 5 ayetinin gelmesi 27 Ramazan Kadir Gece’si).
-Gizli davet emrini alması;güvenli insanları İslamiyet’e davet etmeye başlaması(40 yaşında iken).

MEKKE DÖNEMİ

611

-Darü’l-Erkam’a giriş;Gizli Davet’in ilk mescid ve ilk okul sayılabilecek bu evde yürütülmesi(Peygamberliğin 1. Yılı).

614

-Açıkdan davetin emir olunması,önce yakın yakın akrabalarını ardından Kureyş’in bütün kollarını İslam’a davet etmesi.
-Müşriklerin daveti önleme teşebbüsü.
-Hz.Muhammed’e (S.A.V) hakaret,taciz ve tehditler.
-Özellikle güçsüz Müslümanlara eziyete başlamaları(Peygamberliğin 4. Yılı).

615

-Yapılan baskı ve işkencelerin artması üzerine Hz. Peygamber’in(S.A.V) Hz. Osman başkanlığında 1.Habeşistan Hicreti’nin yapılması. (Peygamberliğin 5.Yılı)

616

-Cafer’i Tayyar’ın önderliğinde Hameşistan’a 2.Hicret.
-Hz.Hamza ve ardından Hz.Ömer’in İslam’a girmesi ve Müslümanların güç kazanması.
-Hz.Peygamber(S.A.V) ve Müslümanların Darü’l-Erkam’dan çıkmaları.
-Habeşistan’a giden muhacirlerden çoğunun Mekke’ye dönüşü.(Peygamberliğin 6. Yılı).

617

-Müşriklerin Müslümanlar’a boykot uygulamaları.(Peygamberliğin 7. Yılı).

619

-Hz.Peygamber’in(S.A.V) işareti ile Ay’ın ikiye bölünmesi.(İNŞİKAK-I KAMER mucizesi) (Peygamberliğin 9. Yılı).

620

-Boykotun kaldırılması.
-Ebu Talib’in Hz.Hatice’nin vefatı.(Hüzün yılı).
-İslama davet için Zeyd b. Harise ile birlikte Taif’e gitmesi ancak büyük bir düşmanlıkla karşılaşıp geri dönmesi.
-Taif dönüşünde can güvenliği kalmadığı için,Mekke’ye müşriklerin Mut’ım b. Adiy’in himayesinde girmesi(Şevval).
-Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz.Peygamber(S.A.V) ile görüşüp Müslüman olması.(Zilhicce) (Peygamberliğin 10. Yılı).

621

-İsra ve Mirac mucizesi(27 Recep).
-5 vakit Namaz’ın farz kılınması.
-1. Akabe Biat’ı Hz.Peygamber(S.A.V) İslamiyet’i ögretmesi için Mus’ab b. Umeyri Medine’ye gönderilmesi.(Zilhicce) (Peygamberliğin 11. Yılı).

622

-2. Akabe Biat’ı(Zilhicce).
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) ve Mekkeli Müslümanlar’ın Medine’ye hicretinin kararlaştırılması.(Peygamberliğin 12. Yılı).

MEDİNE DÖNEMİ

1/622

-Medine’ye Hicret’in başlaması.(Zilhicce).
-Müşriklerin Darünnedve’de toplanıp Hz.Peygamber’i(S.A.V) öldürmeye karar vermesi.(26 Safer/9Eylül).
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Ebu Bekir ile birlikte hicret için Mekke’den ayrılması ve Sevr mağarasına sığınmaları.
-Sevr mağarasından Medine’ye doğru çıkış.(1 Rebiülevvel/13 Eylül).
-Kuba’ya varış.(8 Rebiülevvel/20 Eylül).
-Kuba Mescidi’nin inşâası.
-Rânûnâ vadisinde ilk Cuma namazının kılınışı.
-Aynı gün Medine’ye varış.(12 Rebiülevvel/24Eylül).
-Mescid-i Nebevi’nin inşâsına başlanması.
-Ezan-ı Muhammedi’nin teşrii.

623

-Muhacirlerle Ensar(Medineli mülümanlar) arasında kardeşlik tesis edilmesi(Recep/Ocak).
-Medine vesikasının düzenlenmesi,devletin teşekkülü ve Medine Hareminin sınırlarının tesbiti.
-Cihad’a izin verilmesi.
-Mescid-i Nebevi’nin inşâsını tamamlanması.
-Suffe’nin teşekkülü.
-Medine’de çarşı ve pazar yerinin kurulması.(Peygamberliğin 13. Yılı).

624

-Kıble’nin Kudüs’deki Mescid-i Âksa’dân Kâbe’ye çevrilmesi.
-Oruç’un farz kılınması.
-Teravih Namazı’nın kılınmaya başlanması.
-Bedir Gazvesi.(17 Ramazan/13 Mart)
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) kızı Rukiyye’nin vefatı.
-Fıtır sadakasının emredilmesi.
-İlk Ramazan Bayramı.
-Hz.Aişe annemiz ile evlenmesi.
-Beni Kaynuka Gazvesi.
-Hz.Ali ile Hz.Fatıma.
-İlk Kurban Bayramı.
-Cennetü’l-Baki’nin Mezarlık için tahsis edilmesi.
-Zekatın farz kılınması.(Peygamberliğin 14. Yılı).
-Hz.Osman’nın Hz.Peygamber’in(S.A.V) kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmesi.
-Gatafan Gazvesi.
-Beni Süleym Gazvesi.

625

-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Hz.Hafsa anamız ile evlenmesi.
-Hz.Hasan’ın doğumu.
-Uhutd Gazvesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Zeynep bint. Hüzeyme annemiz ile evlenmesi.(Peygamberliğin 15. Yılı).
-Reci’Vak’ası.
-Bi’rumaune Vak’ası.
-Beni Nadir Gazvesi.
-İçkini haram kılınması.
-Zeynep bint. Hüzeyme annemizin vefatı.

626

-Hz.Hüseyin’in doğumu.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Ümmü Seleme annemiz ile emlenmesi.
-Bedrü’l-Mev’id Gazvesi.
-Hz.Ali’nin annesi Fatıma bint. Esed’in vefatı.(Peygamberliğin 16. Yılı).
-Zatürrika Gazvesi ve korku namazının kılınması.
-Dümetü’l-Cendel Gazvesi.
-Medine’de Ay tutulması ve Hz.Peygamber’in(S.A.V) husuf namazı kıldırması.
-Medine’ye gelen 400 kişilik Müzeyne heyetinin Müslüman olması.

627

-Beni Müstakil Gazvesi.
-İfk Hadisesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Cüveyriye bint. Hâris annemiz ile evlenmesi.
-Medine’de nufus sayımı yapılması.
-Hendek (Ahzap) Gazvesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Zeynep bint. Cahş annemiz ile evlenmesi ve evlat edinmenin hükmü ile ilgili ayetlerin Nüzülü.
-Beni Kurayza Gazvesi(Peygamberliğin 17. Yılı).
-Benî Lihyan Gazvesi.
-Gabe Gazvesi.

628

-Medine’de kuraklık yaşanması ve Haz.Peyganber’in(S.A.V) yağmur duası yapması.
-Güneş tutulması Hz.Peygamber’in(S.A.V) kusuf namazı kılması.
-Umre için yola çıkılması.
-Amine’nin Ebva’da ki kabrinin ziyareti.
-Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz.Osman’ın alı konulması üzerine Bey’atümdvan’ın yapılması.
-Mekke müşrikleri ile Hudeybiye antalşması yapılması.
-Fetih süresinin nüzülu.(Peygamberliğin 18. Yılı).
-Komşu hükümdar ve emirlere İslam’a davet mektuplarının gönderilmesi.
-Habeş Necaşisi Ashame’nin Müslüman olması.
-Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle Mariye’yi Hz.Peygamber’e(S.A.V) göndermesi.
-Hayber Gazvesi.
-Zeynep bint. Haris’in Hz.Peygamber’i(S.A.V) zehirleme teşebbüsü.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) süt annesi Süveybe’nin vefatı.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Safiye bint. Huvey annemiz ile evlenmesi.
-Vadilkura Gazvesi.

629

-Umretü’l-Kaza.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Ümmü Habibe bint. Ebu Süfyan annemiz ile evlenmesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Meymune bint. Haris annemiz ile evlenmesi. (Peygamberliğin 19. Yılı).

630

-Mekke’nin fethi için yola çıkılması.
-Mekke’nin fethi ve Mekkeli müşriklerin Müslüman olması.(20 Ramazan/11 Ocak).
-Arab yarımadasındaki çeşitli putların yıkılması.
-Huneyn Gazvesi.
-Taif Gazvesi.
-Cirane’de Huneyn ganimetlerinin taksimi.
-Süt kardeşi Şeyma ile görüşmesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Cirane’den Mekke’ye umre yapması.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) oğlu İbrahim’in doğumu.(Peygamberliğin 20. Yılı).
-İslam’a giren şehir ve kabilelere zekat amilleri gönderilmesi.
-Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Habeş Necaşisi Azhame’nin vefatını haber verip gıyabı cenaze namazını kıldırması.
-Tebük Gazvesi.
-Heyetlerin Hz.Peygamber’e(S.A.V) gelip İslam’ı kabul ederek antlaşma yapmaları.
-Bizans imparatoru Herakleios’a ikinci defa İslam’a davet mektubu göndermesi.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) kızı Ümmü Gülsüm’ün vefatı
-Münafıklara ait Mescid-i Dırar’ın yıkılması.
-Himyar Kralı’nın İslam’a davet edilmesi.
-Taif halkının İslam’ı kabulü ve Ebu Süfyan ile Muğire b. Şu’be’nin Lat putunu yıkmaya göndermesi.

631

-Münafıkların reisi Abdullah b. Übey’yin ölümü.
-Hac’cın farz kılınması.
-Hz.Ebu Bekir’in Hac emiri tayin edilmesi.
-Tevbe suresinin hükümleri müşriklere bildirmek üzere Hz.Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi.
-Necran Hristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz.Peygamber(S.A.V) ile mübahale yapmayı cesaret edemeyip anlaşmaya varması.(Peygamberliğin 21. Yılı).
-Bazı kabile heyetlerinin Medine’ye heyetler göndererek Müslüman olduklarını açıklaması.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Kur’an’ı Kerim’i Cebrail’e(A.S) 2 defa arz etmesi ve 20 gün İtikâfta kalması.
-Müseylime’nin Peygamberlik iddasında bulunması.
-Arabistan’da yaşayan Yahudi ve Hristiyanların heyetler göndererek Hz.Peygamber(S.A.V) ile antlaşma yapmaları.)

632

Hz.Peygamber’in(S.A.V) oğlu İbrahim’in vefatı.
-Bazı kabile heyetlerinin Medine’ye gelerek Müslüman olması.
-Veda Hacc’ı için Hz.Peygamber’in(S.A.V) Medine’den ayrılışı(26 Zilkade/23 Şubat)
-Veda Hutbesi(9 Zilhicce/7 Mart).
-Veda Tavafı(14 Zilhicce/12 Mart).
-Yemen valisi Bazan’ın vefatı.
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) Yemen’e 10 tane vali tayin etmesi.
-Nasr suresinin nazil olması.(Zilhicce/Mart) (Peygamberliğin 22. Yılı).
-Usâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesi.(Safer/Mayıs).
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) şiddetli baş ağrısı ve hummaya yakalanması(27 Safer/Mayıs).
-Peygamberlik iddasında bulunan Esved’el-Ansi’nin öldürülmesi(8 Rebiülevvel/Haziran).
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) vefâtı(13 Rebiülevvel/8 Haziran Pazartesi)
-Hz.Peygamber’in(S.A.V) defnedilmesi(14 Rebiülevvel/9 Haziran)

Peygamber Efendimizin Savaşları

Mekke’nin Fethiyi 630 Yılı
Mekkelilerin Hudeybiye Barışını bozmaları üzerine Mekke’nin fethine karar verildi. Mekke şehri hiçbir karşı koyma görmeden kısa sürede ele geçirildi. Mekke’nin fethi ile Arap yarımadasının tamamı kısa sürede Müslümanların kontrolüne girdi.

Huneyin Savaşı 631 Yılı
Mekke’nin fethinden sonra İslam’ı benimsemeyen Arap kabileleri Mekke’nin dışında toplandılar. Müslümanlar ve Putperest Arap kabileleri arasında yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı ve ardından Ta’if şehri de kuşatıldı ancak alınamadı. Bir süre sonra Ta’if halkı kendi istekleri ile Müslüman oldular.

Hendek Savaşı 627 Yılı
1.Uhud savaşından sonra Medine ‘den çıkarılan Yahudilerin Mekkelileri sürekli kışkırtmaları.
2.Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurma istekleri.
Kalabalık bir ordu ile harekete geçen Mekkelilere karşı Medine şehrinin savunulmasına karar verildi. Salman-ı Farisi adında bir İranlı Müslüman’ın önerisi ile şehrin etrafına hendekler kazıldı. Mekkeliler bu hendekleri aşamadılar ve bir sonuç alamadan geri döndüler.

Bedir Savaşı 624 Yılı
Nedeni: Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek istenmişti. Bu şekilde Müslümanların Hicret esnasında Mekke’de bıraktıkları malların karşılığı alınacaktı. Bu durum iki tarafı karşı karşıya getirdi.

Uhud Savaşı 625 Yılı
1.Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını alma istekleri.
Mekkelilerin Medine şehrine doğru gelmeleri üzerine iki taraf Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya geldiler. Savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün iken Peygamber tarafından görevlendirilen okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştır.

Hudeybiye Barışı 628 Yılı
628 yılında Müslümanlar Mekke’de bulunan Kabe’yi ziyaret etmek istediler.Mekkeliler bu durum karşısında tedirgin oldular ve ziyarete izin vermek istemediler. Bunu üzerine taraflar arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı.
1.Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.
2.Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler,ertesi yıl ziyaret yapacaklar.
3.Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
4.Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.

Hayber’in fethi 629 Yılı
Hayber’de yaşayan Yahudiler Müslümanlar aleyhine işler yapıyorlar, İslam’ı kötülüyorlardı. Bunun üzerine Buranın fethine karar verildi. Hayber kalesi Yahudilerden alındı.

Mute Savaşı 629 Yılı
Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır. Çok kalabalık olan Bizans ordusu karşısında Müslümanlar bir sonuç elde edemediler.

Tebük Savaşı 631 Yılı
Bizans İmparatoru Heraklius’un büyük bir ordu ile Arabistan’a geldiği haberi üzerine Hz. Muhammed Tebük’ e doğru sefere çıktı. Ancak haberin doğru olmadığı anlaşıldı. Tebük Seferi Hz. Muhammed’in son seferi olmuştur.Hz.Muhammed son bir kez Mekke’de kalabalık bir Müslüman kitlesine VEDA HUTBESİNİ söyledi. 632 yılında Medine’de vefat etti. Hz.Muhammed vefat ettiği yere gömüldü. Medine şehrindeki peygamberimizin bu mezarına “Ravza-i Mutahhare” denir.

Peygamber Efendimizin Doğduğu Çevre ile ilgili genel bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

İslamiyet’ten önce Araplar kabileler halinde yaşıyorlardı. Her kabile, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi kabilenin başkanına “Şeyh” deniyordu. Hicaz ve Yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da, genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayatı geçiriyorlardı. Hicaz bölgesinde üç önemli şehir, Mekke, Yesrib (Medine) ve Tâif şehriydi.

Kabileler arasındaki kan davaları ve sınır anlaşmazlıkları gibi sebepler yüzünden savaşlar eksik olmazdı. Yalnızca yılın dört ayında yani Muharrem, Recep, Zilka’de ve Zilhicce aylarında savaşılmazdı. Bu aylara “haram aylar” denmektedir. Bu aylarda, bütün kabîleler güvenlik içinde seyahat edebildikleri için, genellikle büyük panayırlar bu aylarda kurulurdu. Mekke’nin hakimi, Kabe ve civarındaki putların koruyucusu oldukları için Kureyş kabîlesi, diğer bütün kabîlelerden saygı görürdü. Bu sebeplede Kureyşliler, senenin her mevsiminde diledikleri yere seyahat edebilirlerdi.

Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri, Mekke civarında kurulmakta olan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı Bu panayırlara ülkenin dört bir yanından akın akın gelenler arasında satıcılar, şairler, hatipler, falcılar ve çeşitli dinlere mensup kimseler de bulunuyordu. Taif’le Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırında, şiir yarışmaları yapılır; beğenilip derece alan şiirler, Kabe’nin duvarlarına asılırdı.

Müslümanlıktan önce, Arapların çoğunluğu putperestti. Yapmış oldukları bir takım heykellere ilah diye tapıyorlardı. En önemli putlar, Hubel, Lat, Menat, Uzza, Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk ve Nesr adlarını taşıyordu. Mekke’de Kabe ve civarına 360 kadar put yerleştirilmişti. Her kabilenin ayrı bir putu, her putun özel bir ziyaret günü vardı. Böylece yılın her gününde putlarını ziyarete gelenlerle dolup taşan Mekke, bir ticaret merkezi olduğu kadar, putperestliğin de merkezi durumuna gelmişti.

Arabistan’da putperestlerden başka, Musevî, Hıristiyan, Mecusi (ateşe tapan) ve Sabii dinlerine mensup kimseler de vardı Bunlardan başka, çok az sayıda, Hz İbrahim’in tebliğinden o devre ulaşan dinî esasları benimsemiş tek Tanrı inancında olan “Hanif”ler vardı. Nevfel oğlu Varaka, Cahş oğlu Abdullah, Huveyris oğlu Osman ve Saide oğlu Kuss bunlardandı.

İslamiyetten önce Araplar arasında okuyup yazma bilenlerin sayısı son derece azdı. Cömertlik, konukseverlik, sözde durma, düşmanları bile olsa kendilerine sığınanları koruma, cesaret gibi bazı iyi özellikleri yanında, soygunculuk, faizcilik, zenginleri üstün, fakirleri hor görme, içki ve kumar düşkünlüğü, kabilecilik gayreti ile kan dökme gibi son derece çirkin adetleri de vardı. Özellikle köle ve kadınlara hiç değer vermezlerdi Kadınlar, ölen kocasından, babasından ve diğer yakınlarından miras alamadıkları gibi, kendileri miras malları arasında, mirasçılara kalırdı. Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebilirlerdi. Bazı kimseler kız çocuklarını diri diri kumlara gömecek dereceye gelmişti.

İslamiyetin doğuşu sırasında yalnız Araplar ve Arabistan değil, bütün dünya, haksızlık, sefahat ve cehaletin karanlığı içindeydi.

Peygamber Efendimizin Hayatının Özeti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) 571 yılında Mekke’de dünyaya teşrif etmiştir. Mekke’nin en büyük ailesi olan Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundan gelmektedir. Babası Abdullah annesi ise Aminedir. Doğmadan önce babasını, 6 yaşına geldiğinde ise annesini kaybetmiştir. Bu sebeple henüz 6 yaşında çoğu şeyden habersiz yetim ve öksüz bir hayat onu beklemiştir. Gençlik döneminde doğruluğu, dürüstlüğü, akıllı ve olgun davranışları ile Mekke’de birçok kişinin takdirini toplamış ve insanlar arasında çok sevilen biri olmuştur. Bazılarının onu sevmemesinin en önemli nedeni ise putlara ilgi göstermemesi ve onlara tapmamasıdır. Mekke’de ona ‘’Muhammedül emin’’ denilmekteydi. Yani dürüst Muhammed anlamına gelirdi.

Mekke’de ticaret ile uğraşan ve Kureyş’in zengin ailelerinden biri olan Hz Hatice ile evlenmiş ve bir süre ticaret ile uğraşmaya devam etmişler. O dönemlerde Kabe’nin onarımı için anlaşamayan kabileler ortayı bulması adına Hz Muhammed’in yanına gitmişler bu durum gösteriyor ki Hz Muhammed ılımlı ve dürüst kararları ile daima haktan yana bir karar verecektir.

Tek tanrı inancına sahip olan Hz Muhammed belli dönemlerde Hira mağarasına giderek burada düşüncelere dalardı. 610 yılının Ramazan ayının 27. Gecesinde Cebrail ilk vahiyi indirmiştir. 40 yaşında olan Hz Muhammed peygamber ilan edilmiştir.

Kendisine peygamberlik indikten sonra çevresindekilere bunu anlatmak ve bu süreci insanlara inandırmak belki de hayatının en zor dönemleri olmuştur. Zira ona inanmayan ve onunla dalga geçen birçok Mekkeli olmuştur. Hz Muhammed’in peygamber olduğunu inana ilk Müslümanlar Hz. Hatice, Hz Ali, Hz Ebubekir ve Zeyd’dir.

Zamanla İslamiyet yayılmaya başlamış ve Hz Muhammed birçok sahabe ile mücadele vermeye başlamıştır. İslamiyet yayılmaya başladıkça Müslümanlara yapılan işkenceler de artmaya başlamış. Bunu gören Allah’ın peygamberi Müslümanların göç etmesini istemiştir. Kalanlar ise Mekkeli Müslümanlar ile her türlü iletişimlerini kesmişlerdir. Hz Muhammed Müslümanlığın ve İslamiyet’in yayılması adına Medine’de de büyük uğraşlar vermiştir. Özellikle hicret olayından sonra İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır. İslamiye uğruna yapılmış olan savaşlar ile on binlerce şehit verilmiş.

Hicret devam ederken hicretin onuncu yılında Hz Muhammed Mekke’ye hacca gitmiş ve burada yapmış olduğu konuşmaya ise Veda Hutbesi denilmiştir. Veda hutbesinde birçok konuya açıklık getiren Peygamberimiz tüm insanların kardeş olduğu vurgusunu yapmıştır. 8 Haziran 632 yılında Medine’de 63 yaşında hayata gözlerini yumarak ebediyete uğurlanmıştır.

Peygamber Efendimizin Hhayatı İzle

Toplam 10 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...23456...10...Son »